Proeve van een ProgressiefLinks programma

Geinspireerd door de column van Max van der Weezel, de VN journalist die op GroenLinks BinnensteBuiten pleitte voor linkse samenwerking, wil ik hier, als gedachte experiment, een proeve van een progressief links programma schrijven voor een potentiele nieuwe politieke formatie die zou gevormd kunnen worden uit PvdA en GroenLinks, open voor progressieve CU’ers, PvdD’ers, SP’ers en CDA’ers en linkse VVD’ers en D66’ers. Wat zou deze nieuwe formatie moeten binden?

Vrijheid en Gelijkheid
1. ProgressiefLinks is een nieuwe politieke formatie, die sociaal-democraten, groenen en progressieve liberalen in een partij verenigd. ProgressiefLinks staan open voor alle progressieve en linkse Nederlanders waar zij ook hun inspiratie vandaan halen, of zij nu Moslim, Christen of seculiere humanist zijn.
2. Vrijheid en gelijkheid. Dat zijn de idealen van ProgressiefLinks. Deze zijn fundamenteel met elkaar verbonden. ProgressiefLinks ziet vrijheid als het recht van iedereen om zijn of haar eigen leven zo in te vullen als hij of zij dat zou willen. Wij streven ernaar dit recht  gelijk te verdelen tussen alle burgers, maar realiseren ons dat niet iedereen gelijkelijk instaat is om dit recht te verwerkelijken. Daarom moeten de vermogens om hiervan gebruik te maken ook gelijk tussen alle burgers verdeeld worden.
3 Solidariteit, diversiteit, duurzaamheid, democratie en een sterke economie ziet ProgressiefLinks als de voornaamste middelen om de idealen van vrijheid en gelijkheid te verwezenlijken.
3.1 Solidariteit omdat deze eerlijke verdeling van rechten en vermogens een radicale herverdeling inhoudt tussen zij die door geboorte en afkomst beter instaat zijn om vorm te kunnen geven aan het eigen leven en zij die hier minder goed toe in staat zijn. Dit kan niet zonder een gevoel van verbondenheid tussen sterken en zwakken. ProgressiefLinks wil vorm geven aan solidariteit in het onderwijs, de sociale zekerheid en de gezondheidszorg en door de belastingen rechtvaardig te verdelen.
3.2 Diversiteit omdat een samenleving waar iedereen vorm kan geven aan zijn of haar eigen leven een open samenleving moet zijn, waar ruimte is voor verschil. Dit betekent dat wij discriminatie van iedere vorm veroordelen, mensen willen ondersteunen om zich te emanciperen uit onderdrukking, en mensen in staat stellen om in zelfgekozen groepsverbanden hun leven vorm te geven.
3.3 Duurzaamheid omdat ook volgende generaties op deze aarde de middelen moet hebben om vorm te kunnen geven aan hun eigen leven. Dit betekent dat wij de aarde even goed of beter moeten achterlaten voor volgende generaties en dat wij bij onze eigen productie en consumptie rekening moeten houden met de belangen van volgende generaties. ProgressiefLinks wil vorm geven aan duurzaamheid door groene innovatie, openbaar vervoer en biologische landbouw te stimuleren en de belasting van arbeid naar consumptie te verschuiven.
3.4 Democratie in de publieke sfeer waar mensen samen vorm geven aan onze gemeenschappelijke instellingen. Wij geven vorm aan onze publieke sfeer in een parlementaire democratie en een democratische rechtsstaat waar besluitvorming op een zo laag mogelijk niveau plaats vindt. Voor een groot aantal zaken is het laagst mogelijke niveau het Europese niveau, waar het democratische beginsel ook moet gelden.
3.5 Een sterke economie vereist een samenspel tussen markt en staat. Waarbij ondernemingsgewijze productie, innovatie, welvaart en werkgelegenheid levert die noodzakelijk zijn om onze idealen te verwerkelijken en de overheid sterke grenzen aan de markt stelt, waar deze onze idealen in gevaar brengt.
4. ProgressiefLinks is onderdeel van een wereldwijde progressief linkse beweging die vorm geeft aan onze idealen op een mondiale schaal. Daarom zet ProgressiefLinks zich in het bijzonder in voor ontwikkelingssamenwerking, wereldwijd milieu- en klimaatbeleid,  het beschermen van mensenrechten, het vreedzaam op lossen van conflicten, voor vrije en eerlijke handel en internationale samenwerking.

Verleden en Toekomst
5. ProgressiefLinks put inspiratie uit de twintigste eeuw waarin sociaal-democratische, progressief liberale en groene politiek de samenleving radicaal hervormd heeft: door de instelling van de verzorgingsstaat en de sociale overlegeconomie, is het ongeremde kapitalisme een halt toe geroepen; door Europese eenwording is er in het door twee wereldoorlogen en geteisterde en door de koude oorlog verdeelde Europa duurzame vrede; er is veel gedaan om de rechten van vrouwen, holebi’s en andere onderdrukte groepen uit te breiden; en een aantal milieuproblemen, zoals het gat in de ozonlaag of wateroverlast zijn, binnen Nederland of op mondiale schaal succesvol aangepakt. Progressief linkse politiek heeft in de laatste eeuw, verdeeld tussen verschillende politieke partijen, in het kabinet en vanuit de oppositie veel bereikt in Nederland, zowel landelijk als lokaal, maar wij zijn nog niet klaar met name niet om onze idealen op een wereldwijde schaal vorm te geven. Daarom willen wij gezamelijk verder als ProgressiefLinks.
6. In Nederland zijn aan het begin van de eenentwintigste eeuw de effecten van globalisering goed merkbaar. Niet alleen economisch of sociaal, maar ook zeker politiek. Er is een groeiende angst en onzekerheid onder de bevolking over de toekomst van Nederland in een geglobaliseerde wereld: Zijn wij in staat om een welvarend land te blijven? En onze sociale verworvenheden te behouden? Of onze Nederlandse waarden als tolerantie te beschermen?
6.1 Er zijn politieke bewegingen die hun heil zoeken achter de dijken. Die denken dat wij door ons af te sluiten voor andere landen en door groepen in onze samenleving uit te sluiten onze welvaart, sociale verworvenheden en tolerantie kunnen bewaren. ProgressiefLinks gelooft dat internationale en culturele openheid voorwaarden zijn om Nederland welvarend, sociaal en tolerant te houden. Voor een sterke economie is deelname aan de globaliserende economie noodzakelijk; een sociaal Nederland kan alleen maar bestaan binnen een sociaal Europa; en in een tolerant en vrij land is juist respect voor diversiteit.
6.2 Er zijn daarnaast ook politieke bewegingen die denken dat wij al onze heil bij de markt moeten zoeken, die menen dat wij alleen maar in de mondiale competitie kunnen overleven als wij onze solidariteit en democratie in ruilen voor de dominantie van het vrije markt. ProgressiefLinks gelooft echter dat de vrije markt niet kan bestaan zonder een sterke staat: een sterke staat die gemeenschappelijke voorzieningen in stelt die noodzakelijk voor het functioneren van de vrije markt en  die grenzen stelt waar de markt haar eigen voortbestaan vanuit het perspectief van duurzaamheid en solidariteit in gevaar brengt.

One thought on “Proeve van een ProgressiefLinks programma

  1. Mooi stuk! De gehele inhoud van het stuk spreekt mij aan. Ik zou voorstander zijn van een “Keerpunt 2012”, een moderne versie van “Keerpunt ’72”. Om het bovenstaande programma te kunnen verwezenlijken, zouden met name de PvdA en GroenLinks meer en beter moeten samenwerken. Ze zouden een optimistische, progressief-linkse, hervormingsgezinde, pro-Europese, groene partij moeten gaan vormen, waar, inderdaad, ook plaats is voor progressieve liberalen en sociaal-religieuzen. Ik hoop dat de PvdA en GroenLinks deze handschoen oppakken en het startschot geven voor een progressief-linkse lente en, misschien in de verdere toekomst, de vorming van een Links-Progressieve Volkspartij!

Leave a Reply