GroenLinks: radicale systeempartij

Een willekeurige zin van een beginselprogramma van een Nederlandse politieke partij is “Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van ….” Van welke partij is dit programma: D66? De VVD? Het CDA? GroenLinks?

De zin komt uit het PvdA-programma uit 2005, maar het had naadloos bij ieder ander van deze partijen gepast. Het roept de vraag op: Zijn de idealen van Nederlandse politieke partijen wel van elkaar te onderscheiden? Hebben GroenLinksers andere waarden dan PvdA’ers of VVD’ers?

Radicale anti-systeempartijen

Natuurlijk zijn er verschillen tussen de beginselprogramma’s van bepaalde politieke partijen: de Partij voor de Dieren, de ChristenUnie en de SGP, de SP en de PVV bieden ieder op hun eigen manier een fundamentele kritiek op de moderne samenleving. Dit zijn stuk voor stuk radicale anti-systeempartijen. En in hun beginselprogramma’s is dat ook goed zichtbaar:

 • De Partij voor de Dieren stelt dat onze antropocentrische samenleving het welzijn van dieren opoffert voor het welzijn van mensen. Dit is een fundamentele kritiek op onze maatschappij die in zijn geheel is gericht op verzekeren van rechten en kansen voor mensen.
 • De PVV levert een fundamentele kritiek op een heel scala van bestaande instituten: de parlementaire politiek die niet meer luistert naar de stem van de gewone Nederlander; de Europese Unie die Nederlanders het recht ontzegt om over eigen aangelegenheden te beslissen; de multiculturele samenleving die Nederland haar eigenheid ontneemt.
 • Ook de SP heeft een fundamentele kritiek en wel op het kapitalisme. Zeker haar beginselprogramma van 1999 bevat diep-socialistische cultuurkritiek: de samenleving dreigt een neo-liberale ‘brutopia’ te worden waar het kapitalisme “normloos en ongeremd” de menselijke waardigheid verkwanselt.1
 • De SGP bekritiseert de hedendaagse samenleving omdat deze van Gods pad is afgeweken. In haar houding ten opzichte van vrouwen en homo’s kan je het radicalisme van de SGP het beste zien. Terwijl homo- en vrouwenrechten door bijna iedere Nederlander onderschreven worden, wijst de SGP deze, verwijzend naar Bijbelteksten, af.
 • Het beginselprogramma van de ChristenUnie kenmerkt zich ook door een zelfde beroep op God en bevat een groot aantal verwijzingen naar Bijbelse teksten.2

De andere partijen, CDA, VVD, D66, GL en PvdA onderschrijven allemaal een sociaalliberaal programma. Als we de kritiek van de PvdD, PVV, SP en SGP analyseren, zie we ook wat dat sociaalliberale programma inhoudt: het stelt, in tegenstelling tot de PvdD, mensen centraal. Er is een brede consensus in Nederland dat de overheid primair de ontplooiing van mensen mogelijk moet maken. Het gaat, in tegenstelling tot de PVV en de SGP, uit van het constitutionele principe van gelijkberechtiging: onafhankelijk van hun geslacht of seksuele voorkeur kunnen burgers rekenen op dezelfde vrijheden. Hetzelfde geldt voor het geloof: christen, moslim of atheïst kunnen rekenen op dezelfde vrijheden. In tegenstelling tot de SP balanceert het programma markt, staat en maatschappelijk initiatief, in plaats van alle nadruk bij de staat te leggen. Het sociaalliberale programma plaatst Nederland midden in de wereld, terwijl de PvdD, PVV, de SP, CU en de SGP allemaal euroskeptisch zijn. Het Europese project is een project van de systeempartijen.

Sociaalliberale systeempartijen

Maar is er dan geen verschil tussen het gedachtegeoed van de vijf sociaalliberale partijen? Van GroenLinks tot VVD lijken deze partijen een breed sociaalliberaal programma te onderschrijven:

 • individuele vrijheid van mensen staat voorop;
 • voor deze vrijheid is wel een overheid nodig die de ontwikkelingskansen van mensen verzekert door goed onderwijs en een vangnet voor hen die het niet redden, in de vorm van de sociale zekerheid maar ook een tolerante en solidaire samenleving nodig;
 • er is een balans tussen de overheid, de vrije markt en ruimte voor maatschappelijk initiatief;
 • het huidige democratische constitutionele stelsel, balans tussen parlement en kabinet, scheiding van kerk en staat, burgerlijke en sociale rechten, wordt onderschreven;
 • Nederland staat open voor de wereld en werkt samen in Europa;
 • en de belangen van toekomstige generaties worden meegenomen in sociaal-economische afwegingen.

Fundamentele verschillen in mensbeeld zijn er niet tussen deze partijen: al deze partijen leggen een nadruk op het individu, maar wel een individu dat participeert in een samenleving, in het gezin, op de werkvloer, in verenigingen en in de democratie. Natuurlijk zijn er nuanceverschillen en verschillen in nadruk tussen politieke partijen, bijvoorbeeld: in de balans tussen overheid, markt en maatschappij hebben PvdA, VVD en het CDA ieder hun eigen voorkeur. De PvdA verdedigt de sociale zekerheid, het CDA legt de nadruk op het maatschappelijk initiatief en de VVD op de vrije markt.

Socialists are liberals who really mean it

Maar waar staat GroenLinks? Is haar programma inwisselbaar voor dat van de PvdA of D66? Misschien in woorden wel. Al deze partijen delen woorden als vrijheid, solidariteit en duurzaamheid. Maar in de uitwerking van het programma worden de verschillen wel degelijk duidelijk: dit brede sociaalliberale programma is voor GroenLinks een opdracht voor verregaande herverdeling, voor principiële rechtsstatelijkheid, voor een fundamentele vergroening en voor radicale internationalisering.

Socialists are liberals who really mean it. Vrijheid is meer dan alleen het recht om zelf te kiezen. We moeten mensen ook de middelen en de mogelijkheden geven om regie te nemen over het eigen leven. CDA, VVD, GroenLinks, D66 en de PvdA delen het idee dat mensen in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven. Maar alleen GroenLinks verwoordt consequent dat als mensen niet in staat zijn om zelf verantwoordelijkheid te nemen, de overheid hen moet ondersteunen om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leven. ‘Socialisme ter wille van het individualisme’, noemde Jacques de Kadt dat.

Of neem de rechtsstatelijke houding van GroenLinks. Als we echt geloven in onze constitutionele orde, de principes en rechten die zijn vastgelegd in onze Grondwet, dan moeten we deze niet opgeven als we onder druk komen te staan van terreur. Een principe hebben betekent aan iets vast houden, juist als dat niet makkelijk is. Vrijheid van meningsuiting geldt niet alleen voor mensen waar we het mee eens zijn. Dit betekent juist ook dat een radicale imam een abjecte orthodoxe versie van de islam mag uit dragen. Het gemak waarmee de VVD en het CDA burgerrechten wegwuiven vanwege terrorismebestrijding is geen teken van een verschil in prioriteiten (burgerrechten of veiligheid), maar van het feit dat deze partijen hun eigen waarden gewoon niet begrijpen. Sterker nog, als je echt gelooft in onze constitutionele orde, dan moeten we die tanden geven door rechters de mogelijkheid te geven om wetten af te wijzen omdat ze in strijd zijn met constitutionele principes. Alleen dan neem je de Grondwet echt serieus.

Het GroenLinks-programma is natuurlijk bijzonder radicaal waar het het milieu en klimaat betreft. Maar dit is niet meer dan een consequente uitvoering van het beginsel van duurzaamheid dat alle partijen delen. En zelfs dat is nauwelijks als een beginsel op zich te zien. Duurzaamheid betekent niet meer en niet minder dat je je eigen ideaal van een maatschappij waar mensen zich kunnen ontplooien zo serieus neemt dat je wilt dat die maatschappij er ook voor onze kinderen nog zal zijn. Duurzaamheid is geen ideaal op zich, maar slechts een consequente houding ten opzichte van je idealen. Maar dat heeft wel radicale implicaties: willen we onze samenleving die welvaart, kansen en werk relatief rechtvaardig verdeelt behouden, dan moeten we onze economie fundamenteel vergroenen.

GroenLinks wordt gekenmerkt door een internationale houding: met een open blik naar de wereld kiest GroenLinks voor Europese samenwerking en voor de ontwikkeling van andere landen. Internationalisme behoort tot de vezels van het sociaalliberale programma. De Nederlandse grondwet onderschrijft het principe van een internationale rechtsorde. De gevestigde liberale, sociaaldemocratische en Christendemocratische partijfamilies stonden allemaal aan de wieg van Europese samenwerking. De internationale houding van GroenLinks is niets anders dan een consequente houding: de grote crises van dit moment, de klimaatcrisis en de economische crisis, vereisen een internationaal antwoord. We kunnen deze problemen niet in ons eentje aan. We moeten internationaal samenwerken om onze samenleving te verduurzamen en onze idealen in de praktijk te brengen. De natiestaat voldoet niet meer om dat sociaalliberale programma uit te voeren. En zelfs waar het ontwikkelingssamenwerking betreft, is de achterliggende houding niet meer en niet minder een van consequent zijn: als je gelooft dat iedere burger beschermd moet zijn tegen geweld en recht heeft op een fatsoenlijk bestaan, dan moet je erkennen dat er geen rationele grondslag is om deze principes te beperken tot de nationale staat. Als je gelooft in dat vrije individu, waarom heeft Jan uit Urk dan wel recht op individuele vrijheid, maar Jan uit Timboektoe niet?

Radicale systeempartij

Het hele GroenLinks-programma, groen, sociaal, internationaal en vrijzinnig, is niets meer en niets minder dan een consequente uitvoering van wat al die andere systeempartijen vinden. Een groot deel van de Nederlandse politiek onderschrijft een breed sociaalliberaal programma, dat oog heeft voor de toekomst en over de grenzen kijkt. GroenLinks een radicale partij, maar niet een radicale anti-systeempartij zoals PVV, PvdD, SGP en SP. GroenLinks geeft radicaal consequent uitvoering aan het breed gedeelde sociaalliberale programma: GroenLinks is een radicale systeempartij.

noten

1 Overigens is de SP in de laatste jaren sociaaldemocratischer geworden en heeft ze een groot deel van haar fundamentele kritiek laten varen, ze past daarmee beter in de sociaalliberale consensus.

2 Echter, recent probeert de CU haar gedachtegoed te verwoorden in woorden als “duurzaamheid, vrijheid en dienstbaarheid” die inwisselbaar lijken voor de waarden van de VVD, het CDA of GroenLinks. Ook deze partij sluit steeds meer aan bij de sociaaliberale consensus.

4 thoughts on “GroenLinks: radicale systeempartij

 1. Als CU-er kan ik hier zo goed als niets mee. Ik denk dat deze tweedeling veel te geforceerd is. Elke partij wil naar een betere maatschappij en heeft dus altijd in zekere mate kritiek op de cultuur. Bij partijen als de SP en de PVV is dat inderdaad sterker aanwezig dan bij de PvdA en het CDA. Maar GroenLinks (dat nooit regeerde, uit communisme, pacifisme en radicaal-christelijke partijen ontstond) een “systeempartij” en de ChristenUnie (dat in een lange christendemocratische traditie staat en anderhalf jaar geleden nog in het kabinet zat) als anti-systeem? Je suggereert een tweedeling die er niet is. Eerder is er sprake van een glijdende schaal met twee polen: maatschappijkritiek versus gouvernementele instelling. Alle partijen hebben van beide iets.

  Je geeft overigens zelf al aan moeite te hebben de ChristenUnie te duiden. Ik denk dat je daarvoor verder terug kunt gaan dan het DVD-project: de CU is opgericht om mee te doen in het systeem, om te kunnen regeren, verantwoordelijkheid te dragen. Je onderbouwing van de CU als anti-systeem (de partij beroept zich op God en citeert uit de Bijbel) kan ik totaal niet volgen. Trek je dat door, dan hebben in een groot deel van de 20e eeuw anti-systeempartijen (KVP/ RKSP, ARP en CHU) in het centrum van het systeem gestaan.

  Kortom, ik kan er niks mee. Ook niet als ik kijk naar wat systeempartijen zou verenigen: individuele vrijheid staat voorop, geldt dat werkelijk ook voor het CDA? De vijf punten die je vervolgens noemt, gelden absoluut ook voor de ChristenUnie. De CU is af en toe sceptisch ten opzichte van de opzet van de EU, maar is wel voorstander van goede internationale en Europese samenwerking.

  Nu, goed. Je begrijpt mijn punt. Ik denk dat je de politiek een tweedeling oplegt, waarbij je de ene middenpartij aan de “goede” kant zet en de andere aan de “verkeerde” kant. Zo voelt het voor mij althans. Ik kan weinig met dergelijke polariserende verdelingen, die politieke partijen uit elkaar trekken, die in feite vrij dicht bij elkaar liggen.

  • Ieder model van de politieke werkelijkheid is een versimpeling die we gebruiken om bepaalde fenomenen te begrijpen. Voor dit model geldt dat ik me afvroeg waarom het beginselprogramma van GroenLinks zo weinig verschilt van dat van de PvdA en D66, en zelfs van VVD en D66. Je kan dit begrijpen als je GL ziet als een radicale systeempartij, die dezelfde idealen deelt als veel bestaande partijen deze radicaal interpreteert.
   In een model zijn er altijd casussen die wringen: de ChristenUnie in dit geval. Ik denk echter dat dit met name komt omdat de CU een beslissing moet nemen: kiest ze voor regeringsverantwoordelijkheid en voor een sociaaliberaal programma zoals “Vooruitzien” of voor een politieke strategie van “isolatie in eigen beginselen” in lijn met de GPV.

 2. Leuk stuk Simon! Het doet mij heel erg denken aan het artikel ‘Eenpartijstaat Nederland’ van j.W. Oerlemans uit 1990, waarin hij de consensuscultuur hekelt. I mijn proefschrift ga ik er ook op in. De kleine christelijke partijen en de Centrum Democraten deden toentertijd niet aan de consensus van toen mee, ik denk dat je gelijk hebt en dat de SP en de Partij voor de Dieren ook tegenpartijen zijn. Dat de ChristenUnie steeds meer centrum wordt, klopt ook, maar je hebt denk ik gelijk dat je partij nog steeds als tegenpartij typeert. De ChristenUnie is tegen abortus, euthanasie en het homohuwelijk, en staat daarmee zeer rechts van de ‘mainstream’-opvattingen.

 3. Interessant stuk waar ik veel in herken.
  Wel denk ik dat GroenLinks op sommige punten kritischer is op het huidige systeem dan andere partijen. Op de langdurige zorg bijv denkt de PVV en in mindere mate de SP toch meer aan de geïnstitutionaliseerde, intramurale zorg. VVD is meer van ‘los het zelf maar op’ waar wij -mi ook het meest consequent- staan voor eigen regie en waar dit niet kan ervoor zorgen dat mensen de mogelijkheden daartoe krijgen.

  Verder ben ik benieuwd of partijen ook kunnen ‘springen’ tussen blokken. Ik denk bijv dat de SP allang niet meer de tegenpartij van vroeger is.

Leave a Reply