Anders dan de PvdD liegen dieren nooit

Ook de Partij voor de Dieren heeft een vergelijking met GroenLinks gemaakt. De lijst zit vol met onwaarheden, halve waarheden, tendentieuze uitspraken en quotes buiten context. Laten we ze eens doorlopen

Groen
Op groen kiest de PvdD ervoor om haar zusterpartij die net als haar voor een duurzame economie is en een groene campagne voert, op basis van uit context gehaalde quotes de maat te nemen.

De Partij voor de Dieren stelt dat GroenLinks economische groei belangrijk vindt. Hiervoor geven ze twee persberichten waarin GroenLinks haar zorgen uitspreekt over bezuingingsmaatregelen en loonmatiging, en geeft hierbij als argument dat dit economische groei beperkt. Niet de sterkste onderbouwing. Maar wat schrijft GroenLinks over groei in haar programma?

“Het is tijd onze neoliberale economie grondig te herzien. Klassieke economische groei levert niet meer wat zij ons zo lang vanzelfsprekend gaf: betere levens. Ondanks de stijgende welvaart nemen welzijn en geluk niet meer toe. Een duurzame economie is gericht op het welzijn van mensen, werkt zonder schulden en is financieel en ecologisch in balans.”

Helderder kan je toch niet zijn? Of misschien wel:

“Het is tijd voor een bredere opvatting van rijkdom en vooruitgang, waarin groei van welzijn en behoud van natuur en milieu centraal staan. Het uitgangspunt van een gezond financieel-economisch beleid is het Bruto Nationaal Geluk. “
Eindoordeel: onwaar

Ook weet de Partij voor de Dieren Jolande Sap te quoten “Moeten we wel zo sterk op groen inzetten als groen in deze tijd niet zo lekker ligt. Is dat de investering waard?” Nu lijkt het alsof Sap zelf vindt dat groen niet belangrijk is. Maar de quote is uit context gehaald:

“Je kijkt; moeten wij ook niet in deze tijden toch wat meer winst kunnen incasseren? Moeten we wel zo sterk op groen inzetten als groen in deze tijd niet zo lekker ligt? Is dat de investering waard? Daar wordt af en toe verschillend over gedacht.”

Dat lijkt me andere koek: binnen GroenLinks wordt er gediscussieerd over waar de nadruk op moeten komen te liggen. Wat is de conclusie van die discussie? In het Financieel Dagblad schreef campagneleider Klaver:

“GroenLinks kiest ervoor de groenste campagne te voeren in haar geschiedenis.”

Eindoordeel: onwaar.

De Partij voor de Dieren schrijft dat GroenLinks een CO2-reductie van 30% in 2020 wil. Dat klopt helemaal. Wij willen dat niet alleen maar bieden ook de maatregelen om daar toe te komen. Als enige partij in de doorrekening weet GroenLinks dit doel te bereiken. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving reduceert GroenLinks broeikasgassen met 31%. Welke reductie van CO2 de Partij voor de Dieren met haar programma weet te realiseren is volslagen onduidelijk: zij hebben hun programma niet laten doorrekenen. Hiermee is het hele programma van de Partij voor de Dieren weinig meer waard dan het nietje dat de boel bij elkaar houdt.
Eindoordeel: waar en doorgerekend, anders dan het programma van de Partij voor de Dieren. 

De Partij voor de Dieren schrijft dat natuur voor GroenLinks geen breekpunt is. Die claim fundeert ze op basis van het Lenteakkoord. GroenLinks had een heldere inzet bij die onderhandelingen: een streep door de bezuinigen op natuur van Bleker. Dat is gelukt. Wat de Partij voor de Dieren heeft binnen gehaald? Niets. GroenLinks formuleert geen breekpunten, de Partij voor de Dieren boekt geen resultaten. In ons programma kunnen we, als enige, meer geld in natuur investeren dan Bleker heeft bezuinigd. Op basis van de doorrekening kunnen we zien dat de Partij voor de Dieren evenveel geld over heeft voor natuur als ze CO2 reduceert. Niets.
Eindoordeel: tendentieus.

De Partij voor de Dieren noemt ook nog de aanleg van de Kolencentrale in de Eemsmond. GroenLinks kon geen meerderheid vinden in de Provinciale Staten van Groningen om dit tegen te houden. In Provinciale Staten heeft GroenLinks tegen de bouw van de kolencentrales gestemd. Er was echter een meerderheid van andere partijen, namelijk PvdA, VVD, CDA en D66 die de bouw steunt. Onze gedeputeerde heeft uitgevoerd wat de meerderheid wil. Zo gaat dat in een democratie. Ik heb goed nieuws voor Thieme c.s. door de Kolentaks die GroenLinks invoert in het Lenteakoord komt de kolencentrale er niet. Wat deed de Partij voor de Dieren bij het Lenteakkoord, o ja, armen over elkaar aan de zijlijn.
Eindoordeel: onwaar en opgelost 

De PvdD geeft drie moties van hen die biobrandstoffen afwijzen waar GroenLinks tegen heeft gestemd. In ons programma stellen we heldere criteria voor biobrandstoffen:
“de teelt ervan [gaat] niet ten koste van natuur, voedselvoorziening en inheemse volkeren.” De PvdD is tegen het bijmengpercentage uit biobrandstoffen. GroenLinks heeft tegen hun motie over bijmengen gestemd. Dat betekent niet dat GroenLinks voor alle biobrandstoffen is. GroenLinks wil alleen écht duurzame biobrandstoffen uit reststoffen. Het huidige bijmengpercentage kan ook met duurzame biobrandstof worden gedaan. Dat is goed voor ons klimaat.
Eindoordeel: onwaar

De PvdD wil alle palmolie verbieden. GroenLinks heeft tegen hun verbod gestemd. Dat betekent niet dat GroenLinks voor alle palmolie is. GroenLinks wil alleen duurzaam geproduceerde palmolie wil importeren. En die is gelukkig in toenemende mate beschikbaar
Eindoordeel: onwaar

De PvdD pleitte tegen energie uit mestvergisting. Dat is erg onverstandig bij het huidige mestoverschot. De Partij voor de Dieren vindt schijnbaar dat dierenwelzijn zwaarder telt dan klimaatverandering. De bio-industrie is zo fout dat we zelfs restproducten niet nuttig mogen inzetten. Ik heb slecht nieuws voor Thieme. Biologische koeien kunnen niet buiten grazen als de polders onder water staan.
Eindoordeel: waar, maar biologische koeien kunnen niet buiten grazen als de polders onder water staan.

Europa
Over Europa zijn de Partij voor de Dieren en GroenLinks het oneens, maar we moeten die verschillen niet overdrijven of verkeerd weergeven.
De Partij voor de Dieren schrijft dat GroenLinks “zo snel mogelijk naar een politiek unie streeft, democratie belangrijk is, maar nu even niet”. Deze woorden zijn nooit door een GroenLinkser uitgesproken, maar opgeschreven door een overijverige Partij voor de Dierenstagair.
Maar wat wil GroenLinks dan wel met Europa?

“Om onze groene en sociale idealen te verwezenlijken, kiezen wij voor verdergaande Europese integratie en een Europese Unie die dichter bij mensen staat.”

We kunnen het klimaatprobleem, dierenleed en de bankencrisis niet in Nederland oplossen. Onze ham komt uit Parma, de banken opereren over landsgrenzen en broeikasgassen hebben geen paspoort. GroenLinks kiest voor Europees bankentoezicht om de wereld van de bonussen aan banden te leggen. De Partij voor de Dieren is tegen. En GroenLinks realiseert zich dat als je kiest voor Europese samenwerking dat dit dan ook democratisch moet: GroenLinks kiest voor een sterk Europees Parlement, een verkozen Europese commissie en Europees correctief referendum. De Partij voor de Dieren is hiertegen.
Eindoordeel: onwaar

In het verlengde hiervan stelt de Partij voor de Dieren dat GroenLinks voor het ESM heeft gestemd. Dat is inderdaad waar. GroenLinks heeft Europese garantiefonds ESM gesteund. Dat is de enige manier om ervoor te zorgen dat Spaanse jongeren, waarvan de helft werkloos is, een toekomst hebben. De Partij voor de Dieren biedt geen oplossingen voor hen.
Eindoordeel: waar. Maar de Partij voor de Dieren heeft geen oplossing voor Spaanse jeugd.

Mensen
De dierenpartij heeft twee mensenpunten gevonden waar GroenLinks en de Partij voor de Dieren verschillen.
GroenLinks kiest voor opt-out-stelsel van orgaandonatie: je kan kiezen om geen donor te zijn, maar anders worden je organen na je de dood gebruikt om levens te redden. De PvdD wil het huidige opt-in-stelsel behouden. Een oplossing voor het feit dat in Nederland tweehonderd mensen per jaar sterven omdat er geen organen zijn die ze nodig hebben om te overleven interesseert de PvdD schijnbaar niets. Het opt-out-stelsel dat GroenLinks voorstaat, behoudt vrije keuze, wordt breed gesteud en redt mensenlevens.
Eindoordeel: waar. Maar de Partij voor de Dieren heeft geen oplossing voor de tweehonderd mensen die overlijden vanwege een gebrek van organen

De Partij voor de Dieren schrijft dat GroenLinks voor een studentenleenstelsel is. GroenLinks kiest juist voor een sociaal leenstelsel in plaats van de studiebeurs. GroenLinks wil dat mensen naar draagkracht terugbetalen, onder gunstige voorwaarden, verlaagt het collegegeld met 500 euro en verhoogt de aanvullende beurs voor mensen met arme ouders en die blijft wel een gift. Het enige wat de Partij voor de Dieren rapporteert is dat wij voor een leenstelsel zijn. Dat is maar de helft van de waarheid. Dat in het huidige stelsel de bakker meebetaalt voor de studiebeurs van de advocaat is de PvdD ook vergeten.
Eindoordeel: tendentieus

Dieren
Natuurlijk heeft de PvdD wat punten over dieren weten te verzamelen waarin GroenLinks en de Partij voor de Dieren het oneens zijn. Ze hebben lang gezocht, want GroenLinks en de PvdD trekken op dit onderwerp samen op. Dat doen ze overigens op bijna alle onderwerpen: over 87% van de moties stemmen de twee partijen hetzelfde. Ze hebben toch zes punten weten te vinden.
De PvdD heeft een motie ingediend over het beperken van internethandel in dieren. GroenLinks heeft tegen gestemd. Dat betekent niet dat GroenLinks voor ongereguleerde internethandel is, maar we willen dat álle handel in dieren (dus niet alleen internethandel) beperkt wordt tot lijst van dieren waarin nog gehandeld mag worden.
Eindoordeel: onwaar

De PvdD heeft een motie ingediend om Orka Morgan terug te sturen naar de zee. GroenLinks heeft tegengestemd omdat naar oordeel van deskundigen deze orka nagenoeg geen overlevingskans hebben zou als zij zou worden vrijgelaten. De PvdD zou met vrijlating het dier naar alle waarschijnlijkheid de dood hebben ingestuurd.
Eindoordeel: waar, maar de PvdD veroordeelde een orka tot de dood

GroenLinks heeft tegen de dierenpolitie gestemd. GroenLinks wil geen dierenpolitie zoals door de PVV bedacht. Wij willen meer geld naar de dierenbescherming, zodat de bestaande controleurs beter hun werk kunnen doen. Even effectief en een stuk goedkoper. Wij willen wel graag het meldnummer “144 red een dier” behouden.
Eindoordeel: tendentieus

GroenLinks heeft tegen de door de PvdD voorgestelde aparte kilometerheffing voor diertransporten gestemd. GroenLinks wil een harde maximumtijdsduur waarbinnen dieren mogen worden vervoerd, namelijk 4 uur. De PvdD vindt schijnbaar dat als je maar genoeg betaalt, je dieren blijkbaar langer mag kwellen.
Eindoordeel: waar, maar de PvdD vindt dat dierenmishandeling mag als je er maar genoeg voor betaald

GroenLinks werkt volgens de Partij voor de Dieren, zij het niet van harte, op provinciaal niveau mee met megastallen. Laten we helder zijn: GroenLinks is tegen megastallen en pleit voor een wettelijk maximum op de schaalgrootte van boerenbedrijven. In onze provinciale coalitieakkoorden heeft GroenLinks zich hard gemaakt voor een zo ver mogelijk beperken van de bouw van megastallen, maar stemde in met een compromis. Dankzij GroenLinks worden er minder megastallen gebouwd.
Eindoordeel: tendentieus

De PvdD schrijft dat GroenLinks het goed vindt als er ganzen vergast worden. Dat doet ze omdat GroenLinks het ganzen-7 akkoord steunt dat gesloten is door onder anderen Natuurmonumenten en de Vogelbescherming. Het akkoord zorgt ervoor dat het aantal ganzen dat geruimd wordt in de komende vijf jaar drastisch omlaag gaat. Als we de redeneringen van de PvdD tot nu toe zouden volgen, dan zou tegen het ganzen-7 akkoord zij,n zoals de PvdD is, betekenen dat je wilt dat er per jaar 100.000 ganzen worden afgeschoten zoals de situatie was voor het sluiten van het akkoord. Uiteindelijk is het akkoord een compromis tussen natuurorganisaties en boeren, dat er voor zorgt dat er meer ganzen in leven blijven.
Eindoordeel: tendentieus

Eindoordeel
Zeven keer schrijft de PvdD dingen op die gewoon niet waar zijn. Vijf keer is de PvdD tendentieus bezig en haalt ze quotes, stemgedrag en voorstellen uit context. Zes keer klopt het wel dat GroenLinks zo heeft gestemd, maar heeft de PvdD zelf geen oplossingen voor de problemen die GroenLinks zo oplost. Als er echte verschillen zijn, dan komt het omdat of de PvdD kies voor een principiele getuigenispolitiek die niets bereikt. De Partij voor de Dieren heeft liever schone maar lege handen, dan dat ze wat verandert voor mens, dier en milieu. Soms zijn er ook verschillen omdat de PvdD zo vasthoudt aan hun dierenrechtenprincipes dat hetzelfs ten koste gaat van het leven van die dieren zelf en ons klimaat. De Partij voor de Dieren neemt het niet zo nauw met de waarheid, en dat terwijl dieren nooit liegen.

18 thoughts on “Anders dan de PvdD liegen dieren nooit

 1. Graag ga ik in op een onwaarheid in je stuk mbt de orka Morgan.

  Je zegt dat Groenlinks heeft tegengestemd omdat naar oordeel van deskundigen de orka geen overlevingskansen had.

  Dat is volkomen onjuist. Als je je had verdiept in de zaak dan weet je dat:

  – Een grote groep orka-experts zich verenigd had in de Free Morgan Group. Deze wetenschappers hebben aangegeven dat er een goede kans is op terugkeer. En dat dit ook financieel haalbaar was.

  – GroenLinks heeft alleen geluisterd naar de wetenschappers die het Dolfinarium naar voren schoof. Dit waren er 7 stuks. Van die 7 hebben er inmiddels al 4 hun mening herzien omdat het Dolfinarium niet alle info kon bieden zodat ze een goed oordeel hadden kunnen vellen.

  – De familie van Morgan is zo goed als gevonden.

  Deze informatie is ook bij GroenLinks terecht gekomen. En GroenLinks heeft gekozen om minister Bleker en het Dolfinarium te volgen als degene die de meeste waarheid hadden. Wat m.i. vreemd is, omdat je daarmee de meerderheid van orkawetenschappers negeert.

  Dat de PvdD de orka ter dood veroordeeld zou hebben is het leugentje napraten wat het Dolfinarium steeds heeft zitten roepen. Dit is ongefundeerd, want er was een plan tot terugzetting. En binnen dat plan was er mogelijkheid bij falen om het dier terug te halen. Het was een goed uitzettingsplan van mensen die ervaring hadden met uitzetten.

  Kortom was het niet gewoon het dier de zee in duwen en dan niets doen, zoals u nu toch wel suggereert.

  Ik hoop dat u dit aanpast op uw site. Neem eventueel contact op met de Free Morgan Group voor een wetenschappelijke en feitelijke kijk op deze zaak.

   • Dat is m.i. niet correct. De Free Morgan Group bestond op dat moment uit al een grote groep. En niet de minste, nl. zeer erkente personen zoals Ingrid Visser.

    Er waren 7 experts van het dolfinarium, waarvan 1 ook een optie zag tot een seapen. Dus daar waren ook niet eens 7 voor overplaatsen naar een ander park.

    Ook hadden aantal van die 7 directe banden met andere parken. Ook iets waar twijfel over zou moeten zijn m.i. omdat dierenhandel een grote handel is.

    GroenLinks kan daarnaast met de informatie die er nu nog extra bij gekomen is nog steeds een andere keuze maken, omdat er ook nog een bodemprocedure loopt en als er politieke partijen achter staan dat er fouten zijn gemaakt kunnen we Morgan nog steeds helpen danwel zorgen dat er in de toekomst niet weer commercieel belang gekozen wordt.

 2. Simon, je beticht de Partij voor de Dieren van onwaarheden, halve waarheden e.d., maar je gaat zelf uitgaande van de teksten ook op diverse punten zeer mank m.i.

  Even ter voorbeeld:

  “waar en doorgerekend, anders dan het programma van de Partij voor de Dieren. ”

  De Partij voor de Dieren heeft een zeer goed duidelijk betoog geschreven over waarom het programma niet is doorgerekend door het CPB. En dat lijkt mij een goede afweging. Kijk maar eens hoe elke partij ‘als winnaar’ uit de bus kwam bij doorrekening. Dat zegt genoeg over dat het CPB gewoonweg waardeloos is als graadmeter. De kiezer heeft nog geen verduidelijking.

  De Partij voor de Dieren heeft in het programma diverse maatregelen staan die daartoe leiden (CO2 reductie). Je zegt ‘Wij willen dat niet alleen maar bieden ook de maatregelen om daar toe te komen.’

  Dat klopt dat jullie ook maatregelen bieden, maar bij de Partij voor de Dieren ook. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de belasting op vlees. Hierdoor zal er zeker consumindering plaatsvinden en waarschijnlijk zal er ook meer hybride vlees ontstaan. Hetgeen tot een reductie van CO2 zal leiden. Als mensen maar een enkele dag vlees zouden eten zou dat al een hoop schelen en klimaatdoelstellingen kunnen zeer snel behaald worden. Zie ook http://www.meatthetruth.nl

  Ook de maatregel ‘er komt een Co2-belasting op producten en diensten.’ zal lijkt mij leiden tot innovatieve manieren van bedrijven om minder CO2 uit te stoten.

  “GroenLinks wil alleen duurzaam geproduceerde palmolie wil importeren. En die is gelukkig in toenemende mate beschikbaar”

  Sorry, maar er word duurzame palmolie gehaald uit plekken waar regenwoud stond. Duurzame palmolie bestaat niet. Net zoiets als duurzame vis. Het bestaat niet.
  Dat zou GroenLinks toch moeten weten? De SP snapte het wel. Dit stond ook in de motie uitgelegd overigens.

  De motie waarover het ging was trouwens ook een motie die de regering verzocht om zich in te zetten op teelt van oliehoudende gewassen door de Nederlandse boer.

  Met deze maatregel kon je ook CO2 reduceren doordat je meer lokaal teelt. Dan kon GL misschien wel die 40% behalen ipv die 31%.

  Over de mestverbranding:
  “waar, maar biologische koeien kunnen niet buiten grazen als de polders onder water staan.”

  Als de bio-industrie makkelijk mest kan kwijtraken en er over kan verdienen dan maakt dat de bio-industrie goedkoop. De Partij voor de Dieren heeft dat door, maar GroenLinks niet.
  Mestvergisting zijn die middelen die weer een stap in die keten efficienter maakt en dat maakt de bio-industrie sterker. GL wil toch juist ook van de bio-industrie af?

  Donororganen:
  Zover ik weet is er onderzoek gedaan en aangetoond dat er met een opt-out systeem niet significant meer donororganen beschikbaar komen, dus op dit punt zal het verder niet uitmaken welk standpunt ingenomen wordt. Het gaat hier denk meer over of je iemand wilt opleggen dat die donororganen heeft of niet.
  Dus de oplossing is er sowieso niet.

  Dierenhandel:
  Ik snap dan niet dat op het vlak van bezuinigingen van natuur gedacht wordt in de zin van ‘beter dan erger’, maar op dit vlak dan maar afgewacht wordt tot die positieflijst er eens is…?

  Dierenpolitie:
  GL zou toch moeten weten dat LID niet zo een status heeft en dat deze niet zoveel kan doen als een politie? Dierenpolitie maakt alles effectiever en zorgt ook voor meer meldingen van dierenleed. GL weet toch dat de dierenpolitie al succesvol nu is?
  De politie heeft daarnaast veel meer kennis en ervaring op gebied van huiselijk geweld. En zodoende kunnen die ook meteen ingrijpen als deze dit constateren. De LID richt zich specifiek op de dieren, maar zullen mbt huiselijk geweld niet iets kunnen constateren of doen zomaar. Deze link kent GL toch ook wel?

  Conclusie: Er zijn toch nog wel wat discussies te voeren over al deze punten.

  • Laten we je punten eens doorlopen:
   1) Dit gaat om een doorrekening door het Planbureau van de Leefomgeving. Niet het CPB. Daarom heb ik de kritiek van Thieme ook nooit begrepen. Het ecologisch tekort (klimaat en natuur) zijn opgenomen in de doorrekening.
   2) GroenLinks en de PvdD zijn voor een belasting op vlees
   3) GroenLinks en de PvdD zijn voor duurzame bio-brandstoffen
   4) Als er toch mest is kunnen we die weggooien of inzetten om het klimaatprobleem op te lossen. Dit gaat om een afweging tussen prioriteiten: dierenwelzijn of klimaat. Dan kies ik voor klimaat.
   5) Als mensen moeite moeten doen om geen donor te zijn, zijn er meer donoren dan als mensen mensen moeite doen om geen donor te zijn. Als er meer orgaandonoren zijn, dan zijn er meer donororganen. De logica daarvan lijkt me evident
   6) Hier hebben we andere prioriteiten. Jullie vinden de handel in kangaroes prima als het maar niet via internet gaat. Wij vinden de handel in kangaroes niet goed.
   7) De dierenpolitie kan niet ingrijpen in de bio-industrie, waar het grootste probleem is.
   Maar mijn vraag is niet of er geen discussie is te voeren. De vraag is op de PvdD de moeite heeft genomen om de posities van andere partijen correct weer tegeven. Dat is gewoon niet het geval.

   • 1) Haal ze altijd door elkaar 🙂 maar zelfde verhaal denk ik zo he, omdat het verhaal wat Thieme geeft uitlegd dat die modellen niet van toepassing zijn op de Partij voor de Dieren, omdat die heel anders redeneert dan die traditionele instituten.

    2) Dat weet ik. Heel goed, maar in hoeverre is het principieel binnen GroenLinks. Als je ziet hoe Femke Halsema bevoorbeeld praatte over vlees en hoe ze onlangs zelfs op twitter vlees verheerlijkte. Tuurlijk Femke is niet meer bij GroenLinks, maar heeft wel voor GL veel bepaald en invloed gehad. En zal ze nog wel hebben.

    3) PvdD heeft hier wel kritiekpunt mbt mono-culturen.

    4) Hier ga je denk de mist in, omdat klimaat verbonden is met de bio-industrie. En dus als je kiest voor mestvergisting, dan kies je voor de bio-industrie efficienter maken. De uitstoot van de bio-industrie kan je weglaten bij productie van mestvergisting. Die zijn niet zomaar even weg te cijferen. Ik weet het niet uit mijn hoofd, maar vind GroenLinks mestvergisting ‘groene energie’? Of vind GL dit wel onder grijs vallen?

    5) Ik weet niet welk onderzoek en waar ik het kan vinden, maar die word nl. steeds aangehaald in deze discussie. En daar zou blijken dat in landen waar dat opt-out systeem is er niet significant meer donoren zijn.

    6) Het is overduidelijk dat die stelling niet klopt. De PvdD vind handel in kangaroes helemaal niet goed. Deze zou niet op een positieflijst komen…

    7) Weet niet of het helemaal niet kan, maar dit is wel iets wat bij andere inspectiedienst ligt. Tuurlijk, dit zijn de niet perfecte randjes van de dierenpolitie, maar als je ziet dat de dierenpolitie dieren weghaald bij malafide handelaren en circussen enzo, dan mogen we toch blij zijn dat die er zijn. De wet is ook verre van perfect. Maar als je de dierenpolitie hebt, dan kan je dat alleen maar verbeteren. Dierenpolitie is nu een beetje geofferd als wraak op de PVV

    Wat betreft de posities van andere partijen en of dat juist weergegeven staat. Ik denk dat mss sommige punten idd beter verwoord had kunnen worden. Ik zag ook dat jij en andere GroenLink’ers sommige stellingen opvatte alsof het quotes zouden zijn, maar het stond niet als quote. Dus dan snap ik iig wel verwarring.

    Maar hoe je bv. reageert lijkt ook sowieso een deel boosheid te zijn. Zo ga je de mist in bv. bij dat punt over Morgan en gebruik je emotionele teksten met verwijten over dat PvdD niet bij lenteakkoord zaten (geen idee of ze erbij mochten tijdens onderhandelingen of gevraagd zijn…volgens mij niet).

 3. ‘Ends justify the means’, wat mij betreft. Politiek is liegen en bedriegen. Dat bewijs je indirect zelf door wel de misvattingen van andere partijen aan te kaarten, maar niet die van Groen Links onder de loep te nemen (en ga me nou niet vertellen dat GL ze niet heeft).

  Hoe dan ook, je poging om mij alsnog last minute tot GL te bekeren door PvdD op inhoud af te rekenen is niet geslaagd. Je weet toch dat ik altijd al inhoudsloos ben geweest…

 4. Voor een leenstelsel zijn is voor een leenstelsel zijn; die bewering is dus “waar” of op zijn minst “half waar”. Daarnaast is “sociaal leenstelsel” een contradictio in termini aangezien lenen niet sociaal kan. Mocht je toch een sociaal leenstelsel bedenken (met bijvoorbeeld gunstige aflostermijnen etc etc) dan is dit simpelweg geen leenstelsel meer 😉

  Wat betreft de advocaat en de bakker (soms wordt slager en dokter gebruikt) wil ik je graag wijzen op het volgende artikel: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3265728/2012/06/05/Gaat-het-bij-de-volgende-verkiezingen-weer-over-die-slager-die-de-studie-van-de-dokter-betaalt.dhtml

  Helaas hebben alle partijen de ballen verstand van het hoger onderwijs. GroenLinks faalt op dit onderwerp, maar de andere partijen falen net zo hard of vaak nog harder. Zo zijn er een aantal ho-onderwerpen waarover nog fatsoenlijke discussies gevoerd moeten worden voordat er beleid op gemaakt wordt; niemand wil ten slotte nog een langstudeerboete-fiasco…

  • Wel opvallend dat de auteur van dat stuk (Pascal ten Have) samen met oud-LSVb’ers als Westerveld, Grashof en Voortman op de GL-lijst staat. We weten wel waarom dit stelsel is het
   meest sociale alternatief voor de studiefinanciering een inkomen naar draagkracht, terugbetalen naar draagkracht en lagere lasten. En ik ben het met je eens: dit is geen leenstelsel, wel zonde dat de PvdD dat zo neerzet.

   • Des te meer reden voor GroenLinks om in ieder geval te stoppen met dat rare argument. In ons land betaalt iedereen belasting, dus iedereen betaalt mee aan alles. De bakker en de slager betalen immers ook mee aan duurzame energie (de manager en de bankier gelukkig ook).

 5. Als Simon Otjes hierboven stelt
  “4) Als er toch mest is kunnen we die weggooien of inzetten om het klimaatprobleem op te lossen. ”
  dan gaat hij er aan voorbij dat voor mestvergisting koeien het hele jaar op stal gehouden worden. Blijkbaar vindt GL dan energieopwekking belangrijker dan koeien in de wei.

  Waar in het GL programma als criterium voor biobrandstoffen staat dat die
  niet ten koste mogen gaan van natuur, voedselvoorziening en inheemse volkeren, vergeet GL dat energie die ten koste gaat van dierenwelzijn ook niet duurzaam kan zijn.

  Verder mag de PvdD wel blij zijn met de reclame die GL vanavond voor haar maakt.

 6. Pingback: URL

Leave a Reply