Something Rotten deel II

Arme Oscar Dijkhof en arme Zuid-Hollandse fractie, omdat wij weten wie zij zijn krijgen zij alle kritiek over zich heen. Je zou wat ze gedaan hebben politiek belletjelel kunnen noemen, terwijl er een “politiek sluipmoordenaar” zich in de Noord Hollandse statenfractie bevindt. Dat er woede over de -voorlopige- uitslag is begrijp ik. Maar dat die zich uit op Dijkhof c.s. vind dit volslagen onterecht en wel om drie redenen:

1) Het is niet ongebruikelijk dat er mensen op voorkeursstemmen de Eerste Kamer in komen. Bij bijna alle partijen gebeurt dit. Dit is een discretie die in het systeem van verkiezen van de Eerste Kamer besloten ligt en aan de leden van de provinciale staten wordt overgelaten. Immers we kunnen daar ook met een gesloten lijstenstelsel werken.
2) Waar Dijkhof c.s. tegen in opstand kwamen is niet zo zeer dat wat is vastgelegd in de statuten maar de interpretatie die daar door met name de kandidatencommissie aan is gegeven. Let wel in de partijraad is al menig kritiek op de handelingswijze van deze kandidatencommissie geuit, omdat zij zich niet aan hun opdracht hebben gehouden door absolute kwalificeringseisen als relatief toe te passen. Dus ze hebben gekwalificeerde mensen on te recht te laag geplaatst. Hiertegen zijn Laurier en Platvoet succesvol in opstand gekomen. Anderen hebben zich terug getrokken. Alhoewel de beweegredenen van de partijraad altijd giswerk is, heeft de partijraad ook aan haar onvrede over het eigenzinnig handelen van de kandidatencommissie uiting gegeven door het aantal plekken op de lijst niet aan te passen aan het aantal kandidaten dat er waren, want daar had de kandidatencommissie zich ook niet aan haar opdracht gehouden. Opvallend dat zo’n kandidatencommissie nooit echt verantwoording hoeft af te leggen over het proces!
3) De beslissing is in de laatste plaats niet aan het congres, de partijtop of de statenfracties, maar aan de kandidaten zelf. Als Laurier onder deze druk zijn kandidatuur wil terug trekken, kan dat als nog en kan Koster-Dreese wel in de EK komen. Die vijfde zetel krijgen we zo gemakkelijk niet terug.

Leave a Reply